สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ชวนคนกรุงเปิดใจกับงาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019″กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้เศรษฐกิจผันผวนง่ายประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์หรือโลกไร้พรมแดนมีความเข้มข้นมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันมีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน การเพิ่มช่องทางตลาด สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จังหวัดนองบัวลำภูได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ “หนองบัวลำภู Model” โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดงานงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) ปี 2562” ครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 มีผู้ประกอบการเดินทางไปจำหน่ายสินค้ามากถึง 50 ผู้ประกอบการด้วยกัน ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีประจำจังหวัดหนองบัวลำภูสินค้าแนะนำ ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู : ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ กข 6 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินฟ้า อากาศ เมื่อเก็บเกี่ยวและสีเป็นข้าวสารแล้วจะได้เมล็ดเต็ม เรียวเล็ก เมื่อนำมาหุงหรือนึ่งและเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทข้าวจะอยู่ได้นานมีความหอม อ่อนนุ่มไม่ติดมือ ไม่แห้งและแข็งกระด้าง

ข้าวฮางงอกหนองบัวลำภู : “ข้าวฮางงอกหนองบัวลำภู” เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดและมีชื่อเสียงในด้านภูมิปัญญา ได้รับใบรับรองจากองค์กรต่าง ๆ และได้มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างมาก

เป็นข้าวฮางงอกที่ทำจากข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู ที่ปลูกได้ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเน้นวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเกษตรปลอดภัย ทำให้ได้ข้าวฮางงอกที่มีประโยชน์ปราศจากสารเคมีเจือปน เมื่อกะเทาะเปลือก เมล็ดข้าวที่ได้จะมีสีเหลืองทอง สารอาหารจะยังคงอยู่ครบถ้วน  กลิ่นข้าวฮาง จะหอมละมุน อ่อนนุ่ม มีสาร GABAและสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานมี ข้าวฮางมันไก่มาให้ลองรับประทานกันด้วย ผ้าทอมือ : จังหวัดหนองบัวลำภูจะมีลายผ้าประจำจังหวัดคือลายบักหวาย “อาชีพทอผ้า” เป็นอาชีพที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อกันมาจากบรรพบุรุษ โดย “ผ้าทอลายขิด” เป็นผ้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยม และนอกจากสืบสานการทอผ้าแล้ว ยังสืบทอด ภูมิปัญญาสมัยโบราณอย่างการ “หมักผ้าด้วยน้ำซาวข้าว” ที่เป็นเทคนิควิธีการของคนโบราณเพื่อทำให้  ผ้าทอมือมีความนุ่ม มันเงาสวยงาม นอกจากนี้น้ำซาวข้าวยังช่วยในการดูดสารพิษออกจากผ้าทอทำให้คนที่นำไปสวมใส่ไม่มีอาการ แพ้ ทำให้ผ้าทอของกลุ่มเป็นที่ถูกใจและเป็นที่นิยมของลูกค้า ผ้าฝ้ายลายขิต  ผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันมีลวดลายงดงาม โดดเด่น  

นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูได้เริ่มดำเนินการ “หนองบัวลำภูโมเดล”เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดนองบัวลำภู ทั้งนี้ด้านการเกษตรก็ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาเพื่อให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มอบนโยบาย “เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน” ปัจจุบันทางจังหวัดได้ดำเนินการโดยใช้ศาสตร์ของพระราชาในการปลูกพืชปลอดสารเคมีมาใช้ควบคู่กันไป อย่างที่อำเภอสุวรรณคูหา เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นกาแฟ (ภูซาง), กล้วย, เงาะ และพืชผลทางการเกษตร และยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเดินทางเข้ามาสัมผัสและแวะชมสวนผลไม้ สวนกาแฟ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่อำเภอนาวัง ตำบลวังทอง ยังมีการปลูก กล้วยหอมทอง มากที่สุด, และที่อำเภอเมืองก็สามารถปลูกลำไยที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอยู่มากทางเกษตรจังหวัด ได้มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อให้เขาสามารถให้พึ่งพาตนเองได้ และยังได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสยัมภู แพงจันทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มีส่งเสริม  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลในการปฏิบัติงานและนำไปใช้กำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนที่มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการอาชีพ

งาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช๊อป) ภายใต้โครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา) ปี 2562

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า 50 ร้านค้า โดยมีสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชผัก ผลไม้ ข้าวเหนียวผัวหลง ผลิตภัณฑ์ของดีและของขึ้นชื่อของจังหวัดมาให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าที่ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสไตล์อีสาน มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งทุกวัน 3 กรกฎาคม พบกับ ไผ่ พงศธร และ เก๋ กรกต ท็อปไลน์, 4 กรกฎาคม พบกับ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์, 5 กรกฎาคม พบกับ ลูกตาล ชลธิชา, 6 กรกฎาคม พบกับ ปอ อรรณพ และ 7 กรกฎาคม พบกับ ปุยฝ้าย เดอะวอยซ์, เชิญซื้อสินค้านาทีทองสุดคุ้ม และลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสร้อยคอทองคำ 1 เส้นทุกวันตลอดการจัดงาน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูในฐานะผู้จัดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าภายในงานเพื่อเป็นกำลังใจ  ให้กับผู้ประกอบการได้พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการแข็งขันสู่ตลาดสากลต่อไปในอนาคต