มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าว “การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5 th Engagement Thailand Annual Conference: Sustainable Development Goals (SDGs)” หรือ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ. ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand กล่าวว่า งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เราจัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์มาจาก แนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่ายมหวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ Engagement Thailand จึงริเริ่มขึ้น โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหลากหลายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ยนความรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี โดยปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นต่อพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคม การสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการผลักดันพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วมกับเครือข่าย Engagement Thailand ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับภาคชุมชน ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน ในการให้มุมมองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ที่ทำงานรับใช้สังคมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ใน ปี พ.ศ. 2561 นี้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference) ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม “A better way for social impact creation and social inequality reduction” โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ในครั้งนี้มีศิษย์เก่าที่กำลังจะจบอย่าง คุณลาภิสรา อินทรสูต หรือน้องแอปเปิ้ล the star 7 ที่ขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวทีในครั้งนี้ น้องแอปเปิ้ลบอกว่าตั้งแต่ปีเเรกที่เข้ามาเรียนก็เริ่มช่วยเหลือสังคม เพราะ มศว. คือมหาวิทยาลัยที่ทำเพื่อสังคม สิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมคือทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวเรายังเป็นผู้รับอีกด้วย ”การที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยสักเล็กน้อยแต่มันก็คือหนึ่งแรงที่ได้ช่วยสังคมให้เท่าเทียมกัน” และในวันงานจริงน้องแอปเปิ้ลก็จะได้มาร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมทั้งยังมีศิลปินท่านอื่นๆอีกมากมาย

⇔ วัน – เวลา – สถานที่จัดงาน ⇔

วันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

ณ. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 095-636-9549