มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร ขึ้น  โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ เวิลด์แด๊ด 2561 (World Dad), รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ลูกกตัญญู Best of Piety 2018 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

โดยมี พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เป็นประธานมอบรางวัล นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น  Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International, Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal, ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล, พ.ต.อ.ไกรเดช วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ นายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9,Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal, พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9,ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์,นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด,นาย ทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดง,นาย ทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์,นาย บัณฑูร นิยมาภา และนาย สถิต ชารีเลิศ

 

 

ผู้เข้ารับมอบรางวัล พ่อพระในดวงใจ ประจำปี 2561 จำนวน 50 คน อาทิ นาย นึกคิด บุญทอง นักแสดง – นักร้อง พ่อผู้มีแต่ให้, ทันตแพทย์ ดร.รัชภูมิ เผ่าเสถียรพันธ์ โครงการ Marino Khaoyai, ดร.กำจร เชาวน์รัตน์, นาย เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ศิลปินเพลงนักดนตรี สร้างสรรค์ เพลงเพื่อพ่อหลวง, นาย ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปิน จิตรกร – พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย, นาย โอฬาร น้อยช้อย ผู้ประพันธ์ คำร้อง-ทำนอง บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 คีตราชัน และ บทเพลง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 “องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”

ผู้เข้ารับมอบรางวัล ลูกกตัญญู ประจำปี 2561 จำนวน 68 คน อาทิ นาย ภูริวัชร์ ธีระชาติ (ถังเบียร์) นักร้อง/นักแสดง ชนะเลิศการประกวด AF10, นาย สรวิศ บุญมาก (เหินฟ้า AF10) ผลงานจาก ภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา ทางช่อง True,น.ส. อมีนา พินิจ (โม) ดารานักแสดง ช่อง 7, นาย นิว เพชรด่านแก้ว (นินิว) พิธีกร รายการ ไปกะมันส์, นาย ภัทรบุตร เขียนนุกูล (เอเอ) ดารานักแสดง ช่อง GMM, นาย สุรเกียรติ บุนนาค (แพน) นักแสดง พิธีกร ช่อง 7,นาย ชัยพล จันทร์ตรง ดารานักแสดง, น.ส. สิริกาญจน์ แสงศรีจันทร์รัตน์ รองชนะเลิศมิสแกรนด์ จังหวัดเลย 2018, นาย ชาคริฐ จตุพรวัฒนพนธ์ (ปาร์ค) นักแสดง นายแบบ โฆษณา, นาย ทิฏฐิพงศ์ ศรีวิไล (เอื้อ) Net idol, น.ส. อาทิตยา ตะพาบน้ำ Miss World Beauty Queen Thailand 2018

ผู้เข้ารับมอบรางวัล ผู้นำองค์กร ประจำปี 2561 จำนวน 94 คน อาทิ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผอ. ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ CEEE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว., ผศ.พิเศษ ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรองประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ คนที่ ๑, ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, ดร. นิติภัทร นิธิพงษ์สกุล, ดร. ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์, นาย โชคชัย ตันประเสริฐ ดารา-นักแสดง ผู้จัดละคร, นาย สนธยา ยานนท์แก้ว บริษัท ก.อัครพลสตีลแอนด์ซัพพลาย จำกัด,รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ, ผศ. มุทิตา อารยะเศรษฐากร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก, น.ส. ปัญจรัศม์ กนกพรธนัญชัย ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง PSI 66

และผู้เข้ารับมอบรางวัล พุทธบุตร-พุทธธิดา จำนวน 38 คน อาทิ นาย สุรชัย ก้อมน้อย เอเซียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้ผลิตรายการ นี่สิของจริง, นาย ภัทรศักดิ์ อภิรักษ์พาตน ผอ.บริหารงานขาย บ.กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต มหาชน จำกัด, น.ส. ไกรเลิศ ศิริภักดิ์ เจ้าของธุรกิจเสริมสวยครบวงจร,พระมหา ธงชัย สารสิงห์ทา,พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ (ศลินศิริ) พระวิปัสสนาจารย์ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์, พระอัครพนธ์ นิพฺภโย วัดพงษ์สัก จ.กำแพงเพชร, พระโพธิ์ศรี สุภิสิงห์ วัดร่มโพธิธรรม จ.เลย

 

สำหรับบรรยากาศในงานทุกคนที่ได้รับรางวัลต่างปลื้มปิติ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก มูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะที่มีผู้ที่ทำดี มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมและกุศลอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป