อ.คีตา จิตบำเพ็ญ จัดพิธีไหว้ครูมีขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้อาทิ ครูเลข ครูยันต์  และเป็นการแสดงมุทิตาจิตเคารพบูชาต่อครูต่างๆ อาทิ พระพุทธองค์ที่ถือกันว่าเป็นบรมศาสดาของเหล่าเวไนยสัตว์ ตลอดทั้ง เทพและเทวดาทุกชั้น

 

อ.คีตา จิตบำเพ็ญ ท่านเป็นผู้เคร่งครัด นับถือบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุด บูชาเทพเป็นกำลังอันสูงสุด อาทิ องค์พระศิวะ องค์พระนารายณ์ องค์พระพิฆเนศ องค์พระแม่อุมา องค์พระแม่กาลี ปู่ฤาษี 108 และองค์พญานาคราช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อุทิศเวลากับการเยียวยาทางด้านจิตใจให้ลูกศิษย์ที่ประสบปัญหาหลากหลายผ่านญาน วิธีการของท่าน ท่านจะสอดแทรกธรรมะให้กับผู้ทีกำลังประสบปัญหาชีวิตได้แนวคิด ได้คลายความวิตกกังวล และนำไปใช้ได้ผลมากมายนับไม่ถ้วน นอกจากนี้ท่านยังได้รับเชิญเป็นผู้นำในการประกอบพิธีศาสนาพราหมณ์อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากให้ความเคารพรัก และศรัทธาท่านอาจารย์คีตาเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

พิธีกรรมที่สำคัญในวันนี้คือ

1. พิธีสงฆ์ จะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

2. พิธีไหว้ครู เจ้าพิธี หมายถึงผู้ทำหน้าที่อ่านโองการอัญเชิญเทวดา ครูต่างๆลงมาในโรงพิธีเพื่อรับการบูชาและรับเครื่องสังเวย เครื่องพลีกรรมต่างๆ ที่ศิษย์ได้จัดเตรียมถวาย หลังจากนั้นจึงเริ่มพิธีการไหว้ครูสิ่งสำคัญในพิธีกรรมไหว้ครูก็คือการสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของบรมครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

3. พิธีครอบครู หลังจากที่ประกอบพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เคียงคู่กับสังคมไทยมาช้านาน เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากคุณไสยมนต์ดำ และเปิดรับตะบะบารมีจากองค์เศียรที่ครอบ เพื่อให้เกิดสมาธิเข้าถึงญาณหยั่งรู้ ซึ่งเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดอานิสงส์สำคัญต่อผู้ที่นับถือทางโหรศาสตร์ และศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งปวง เพราะเชื่อว่าอำนาจบารมีแห่งดวงตาที่สามนอกจากจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและ ยังทำให้เกิดญาณหยั่งรู้ขึ้นในตัวอีกด้วย  แท้จริงแล้วการครอบเศียรครูนั้น เป็นพิธีกรรมที่ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงคำสั่งสอนและความดีงาม หากผู้เข้าพิธีครอบเศียร เป็นผู้อยู่ในศิลในธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแบบอย่างครูบาอาจารย์แล้ว อานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้ แต่หากผู้ครอบเศียรไม่ได้อยู่ในครรลองครองธรรม นอกจากไม่เกิดอานิสงส์จากการครอบเศียรแล้ว ยังจะทำให้เกิดโทษและสิ่งอัปมงคลในชีวิตอีกด้วย

4. พิธีโซฮา คือ การสวดสรรเสริญ บูชาองค์เทพ และกล่าวบูชาพระนามองค์เทพ และบูชาด้วย เครื่องอารตี บูชาไฟ ด้วยน้ำมัน ถั่ว งา ผลไม้ ถวายองค์เทพ ท่าน อ.คีตาเสริมว่า ท่านใดต้องการเสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า ควรเข้าร่วมพิธีเบิกแว่นเทียนเวียนบายศรีแบบโบราณ ซึ่งพิธีนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น ก็เป็นอันจบพิธีไหว้ครูที่สำคัญ