สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานลงพื้นที่จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) และมาตรา 97 (5) ประจำปี 2561 พร้อมจัดสรรเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ในปี 2561

 นาง ปิยวรรณ สุขใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ซ้ายมือ)                                                                       คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน            (กลาง)                                                                             นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ขวามือ)

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กกพ. ได้ เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ประมาณ 400
ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ

                                                    (คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

​คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่
จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายในปี 2561 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

​การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านไฟฟ้า ให้กับประชาชน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) และตามมาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนเงินตามมาตรา 97(4) และ 97(5) เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ  ​ผู้ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือ หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ผู้เสนอโครงการต้องยื่นเอกสารให้ครบ

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th