พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ จัดโครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14/61 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม ศีลธรรม ณ วัดสิริกมลลาวาส (วัดใหม่เสนา)

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล และพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่14/61 ส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงทำลายสังคมให้เสื่อมลง 

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล และพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า เด็กที่มาบวชเณรนี้มาจากเด็กนักเรียนใน กรุงเทพและต่างจังหวัด โดยปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน 109 รูป จาก 24 โรงเรียน กิจกรรมระหว่างบวชคือมีวิทยากรมาสอนภาษาอังกฤษ จีน และกิจกรรมอีกมากมาย สิ่งที่สามเณรได้เรียนรู้ในการบวชคือทักษะการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมอบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของยาเสพย์ติด

มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป