กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวด “Call For Clips ภาษีไปไหน รัฐใช้พัฒนาประเทศด้านใดบ้าง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ “ภาษีไปไหน” โดยมีผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ผลงาน รวมมูลค่ารางวัล 1 แสนบาท ​​ โดยได้เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดจำนวน 21 ผลงาน นับว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการประกวด “Call For Clips ภาษีไปไหน?” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ “ภาษีไปไหน” โดยจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบว่ามีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) กล่าวว่า สำหรับทุกผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยปลุกการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษีไปไหน” เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

 

ซึ่งจากการนำเสนอผลงาน การประกวดครั้งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุส่งผลงานเป็น Video Clips ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอประเด็นประโยชน์จากการใช้งานระบบ “ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพื่อนำเสนอว่าภาครัฐนำเงินภาษีไปใช้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศในมิติต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์อย่างไรหรือด้านใดบ้าง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร

คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและได้ผู้ชนะการประกวด โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา การทำคลิปต้องมีประเด็นหลักที่นำเสนอ 2 ประเด็น คือ ช่องทางของการเข้าถึงเนื้อหาภาษีไปไหน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการที่ภาครัฐนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โมชั่นเรนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

   

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิณ ผู้กำจัด ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 

     

และรางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล ได้แก่ สวท.ตราด ผลงานชุด “ภาษีไปไหน ด้านคมนาคมขนส่ง” และ ทีมเต่างอยโปรดัคชั่นส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานชุด “ภาษีไม่หนีไปไหน” ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินรางวัลจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสามส่วนหลัก คือ ผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนเอเยนซี และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

​ สำหรับโครงการประกวด Call For Clips “ภาษีไปไหน?” นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นพลังสำคัญที่จะตรวจสอบการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA (อีจีเอ) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่พัฒนาและบูรณาการระบบนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากหลานส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยคาดหวังว่าผลสำเร็จจากการจัดประกวดในครั้งนี้จะกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและรู้จักระบบ “ภาษีไปไหน”มากยิ่งขึ้น และจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบอย่างคุ้มค่าที่สุดต่อไป