(16 ก.พ.61) จังหวัดสุพรรณบุรี ยกขบวนสินค้าและของดี 19 จังหวัดภาคกลางขึ้นห้าง โชว์ศักยภาพ สินค้า พร้อมเปิดช่องทางตลาดท่องเที่ยวภาคกลาง กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ในงาน “มหกรรมสินค้าและ บริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวดัภาคกลาง” ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ในวันเปิดงาน   (16 ก.พ.61) ได้นักร้องสาวสวยขวัญใจไทยอีสานมาโชว์ เสียงใสๆ บวกลีลาแซ่บๆ ทำเอาห้างเซ็นทรัลแทบแตก

นายพิภพ บญุธรรม ผู้รองว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางนับว่าเป็นพื้นที่ที่มี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว เชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท และการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น  จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น

สำาหรับการจัดกิจกรรส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” โดยการนำเอา ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและอีก ๑๘ จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ ราย เข้าร่วมจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ใน ๕ จุด ดำเนินการ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง อันจะนำไปสู่ การเพิ่มจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพิ่มมากขึ้น    ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ในจุดดำาเนินการแรกจัดขึ้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาจัง หวัดพิษณุโลก ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และคาดว่าในการจัดกิจกรรมฯ ของจุดดำเนินการที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จะได้รับ ความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ด้าน นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสินค้าและ บริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ในกิจกรรส่งเสรมิการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  Road Show/Table top Sale ได้น าผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย ซึ่งจะมีทั้ง สินค้า ผลติภัณฑ์เด่นที่มี เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจัดแสดงและจ าหน่าย โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและบรกิาร และธุรกจินันทนาการ และสันทนาการ เป็นต้น   รวมไปถึงของดี อาหารอร่อยของแต่ละจังหวัดในภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็น ทองม้วนขึ้นเครื่อง ปลาสลิด วัดป่าเลย์ไลยก์ กาแฟข้าวกล้องงอก ลอดช่องสยาม กระยาสารทธัญพืช และอื่นๆ อกี มากมาย นอกจากนี้ยังมี การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงดนตรี การแสดงจากศิลปินนักร้องดังพร้อมร่วมลุ้นของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย    โดยงานจะขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จำนวน 3 วัน ชมฟรีตลอดงาน

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลางจะจัดขึ้นในอีก  ๓ จุดด าเนินการ ดังนี้    วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งทิศใต้  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี   วันที่  ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานด้านหน้าห้างโรบินสันสุพรรณบุรี