กระทรวงแรงงาน จัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซี่ยน เน้นหลักเสมอภาค สร้างจิตสำนึกรักงานช่าง   ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 (The First Technical Committee Meeting: The First TCM) ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้ 

เพื่อให้การจัดงานแข่งขันมีประสิทธิภาพ กลุ่มประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจตรงกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน ได้เชิญหัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทนเทคนิค และผู้เชียวชาญ จากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมประมาณ 350 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่วมกันพัฒนาแบบแข่งขัน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละสาขาที่จัดแข่งขัน รวม 26 สาขาอาชีพ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการแรงงานฝีมือสูงในภูมิภาคอาเซียน เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีงามเชื่อม สาขาเสริมความงาม สาขาประกอบอาหาร สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง สาขาสีรถยนต์ เป็นต้น

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดประชุมดังกล่าวว่า ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการปรับตัว เพื่อให้เข้าถึงผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเช่นกัน โดยได้ร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ทำให้แรงงานที่มีทักษะฝีมือได้ก้าวมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยเฉพาะในระดับเยาวชนป้อนสู่อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมรอง การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนอกจากเป็นเวทีสำคัญในการพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนและแรงงานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังแรงงานทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเป็นอนาคตของภูมิภาค ตามสโลแกนงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 “ASEAN Skills, Crafting the Future”

สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการกำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-5 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี