ต่อเนื่องกิจกรรมดีๆสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่15/62”  ดำเนินโครงการโดย พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล และพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ วัดใหม่สิริกมลาวาสหรือวัดใหม่เสนา วังหิน กรุงเทพฯ 

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า จัดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของยาเสพย์ติด

บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีประชาชน และผู้ปกครองเข้าร่วมขบวนแห่ อย่างพร้อมเพรียง มีวงดนตรีชุดจัดเต็ม มาช่วยสร้างสีสันแก่ขบวนแห่สามเณรน้อย ๆ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว

จากเด็กนักเรียนสู่สามเณรน้อย ที่ต้องเรียนรู้วินัย ศึกษาธรรม จากเด็กซน กลายเป็นเด็กรู้ถึงแก่นธรรมไม่มากก็น้อย ค่อยๆท่องจำ คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการฝึกสมาธิ รู้ถูก รู้ผิด รู้กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ อีกทั้งพ่อแม่ก็ปลาบปลื้มที่ได้เห็นผ้าเหลืองของสามเณรน้อย