กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, สำนักงานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข  (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 61,316,700 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดการคิกออฟจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม และจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเพิ่มกิจกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทย ขับเคลื่อนงบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นไปตามนโยบายเพิ่มเติมของรองนายกรัฐมนตรี สำนักการกีฬา โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานหน้าพระพลบดี สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับตำบล รวม 290 ตำบล ของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอ สงขลา  ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 400,000 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตบอล และมวยไทย เป็นจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล และกีฬามวยไทย ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อสอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการงานภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ขึ้นในปี 2562 นี้ โดยวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความรักในถิ่นกำเนิด และเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชุมชนและระหว่างชุมชน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรงในชุมชน

ดร.ปัญญา หาญลำยวง กล่าวต่อว่า “สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข  (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบาย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป้าหมาย  2.3 หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเด็น 4.2 การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

สำหรับการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข  (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,สำนักงานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา, จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, อำเภอทุกอำเภอภายใน จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยกำหนดการคิกออฟจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม และจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ดร.ปัญญา กล่าวทิ้งท้าย